חיפוש תוכן בכל אתר המערכת

ניתן לפנות אלינו בנושאים הקשורים למערכת נתוני אשראי בדרכים הבאות:

טלפון 6194* / 077-6093720
פקס 077-6093730

שעות פעילות המוקד: ראשון עד חמישי 17:00-8:00 שישי וערבי חג 13:00-8:00

דירוג אשראי

דירוג אשראי הינו שיטת ניקוד המשקפת הערכה לגבי יכולתו של לקוח להחזיר את התחייבויותיו במועד. הדירוג מבוסס על מודל סטטיסטי שמפותח על ידי לשכות האשראי, שמעריך מהי ההסתברות שלקוח עם מאפיינים מסוימים יפרע את התחייבויותיו. לשכות האשראי נדרשות לפרסם מידע על מודלי הדירוג שלהן, ובין היתר, לפרט את:
- סולמות הדירוג ומשמעות ציוני הדירוג השונים;
- מי רשאי לקבל דירוג אשראי מהלשכה;
- הדרכים שבהם הלקוח יכול לשפר את דירוג האשראי שלו.
מידע זה זמין באתר של כל אחת מלשכות האשראי, אשר קיבלו רישיון מהממונה לשיתוף נתוני אשראי בבנק ישראל. ( שמות הלשכות הללו מפורסמים באתר האינטרנט של המערכת לשיתוף נתוני אשראי.

מודל דירוג האשראי של לשכות האשראי מבוססים על מידע הנאסף במערכת נתוני האשראי. לאחר הזנת נתוני הלקוח הפרטניים אל נוסחת המודל, מתקבלת הערכה לגבי ההסתברות לכך שהלקוח יפרע את התחייבויותיו באופן סדיר. הערכה סטטיסטית זו "מתורגמת" ל"דירוג אשראי" אשר מבוטא בדרך כלל ניקוד קרי מספר מתוך סקלה של מספרים. מספר גבוה יותר מעיד על סבירות גבוהה יותר לכך שהלקוח יפרע אשראי במועד ולהפך כאשר המספר נמוך יותר. לכל לשכה מודל וסולם דירוג שונה , אולם בכולם הדירוג מתקבל מאמידת הסבירות שהלקוח יחזיר את חובו בזמן כפי שהתחייב.
כפי שצוין לעיל, הלשכות מזינות לנוסחת המודל שלהן הנתונים הספציפיים של הלקוח שדווחו למערכת נתוני אשראי, ובכלל זאת פרטי המידע הבאים:
- היקף האשראי הכולל של לקוח ("מינוף הלקוח")
- סוגי ההלוואות של הלקוח ("תמהיל האשראי של הלקוח")
- האם הלקוח פורע אשראי במועד או נמצא בפיגור ("היסטוריית הפירעון")
- האם ננקטו כנגדו הליכים בגין אי פירעון חובות
- נתונים נוספים ככל שהם נכללים בנוסחת המודל של לשכת האשראי.
במידה שלגבי לקוח דווחו נתונים שגויים או חסרים גם דירוג האשראי שיופק לגביו עשוי להיות שגוי. לכן, מומלץ לכל לקוח לבדוק את נכונות הנתונים הקיימים לגביו במערכת נתוני אשראי, זאת בעזרת הזמנת דוח ריכוז הנתונים (הראשון ניתן חינם בכל שנה).

שימוש בדירוגי אשראי נפוץ מאוד בעולם ובישראל. הוא מייעל ומזרז את תהליך אישור האשראי ללקוחות שכן הוא "מצמצם" את כלל המידע על הלקוח לכדי ערך יחיד. בנוסף הוא מאפשר לנותני האשראי לקבל החלטות באופן עקבי ואובייקטיבי. ככל שגובר השימוש בקבלת אשראי מהיר באמצעים דיגיטליים, גובר השימוש במודלי אוטומטים לקבלת החלטות אשראי, כדוגמת מודל הדירוג. דירוג האשראי יוכל לסייע ללקוח בעתיד לבצע סקר שוק לבחינת הצעות אשראי מנותני אשראי שונים ובכך לבחור את ההצעה המתאימה לו ביותר, דבר שעשוי לעודד תחרות בשוק זה לטובת הצרכן.

לשכות אשראי אשר קיבלו רישיון מהממונה לשיתוף נתוני אשראי בבנק ישראל רשאיות על פי החוק לספק דירוג אשראי.
לצורף פיתוח מודל הדירוג ניתנת ללשכות אשראי אלה גישה למאגר המידע הבלתי מזוהה שבבנק ישראל.
דירוגי האשראי שמפיקות לשכות האשראי נמסרים לנותני אשראי שהלקוח אישר להם לקבל נתונים לגביו. בנוסף, לקוח יכול באופן עצמאי לקבל את דירוג האשראי לגביו במידה שיפנה ללשכה. הלשכה רשאית לחייב את נותן האשראי והלקוח בתשלום בגין שירות זה (מחירון השירותים של הלשכה מפורסם באתר שלה).

לא, הפרמטרים של מודל דירוג האשראי מחושבים רק על סמך נתוני מערכת האשראי. נתונים אלה אינם כוללים מידע שעל פי החוק הלשכה אינה רשאית לעשות בו שימוש לצורך פיתוח מודל הדירוג: ארץ מוצא, גזע, דת, מגדר, נטייה מינית ,מקום מגורים, מצב משפחתי או בריאותי, גיל ולאום.

לא. דירוג אשראי גבוה במודל לשכת אשראי אומנם יתמוך במחיר אשראי (ריבית) נמוך יותר, אולם נותן האשראי עשוי לבחון גם משתנים נוספים לצורך קבלת החלטה על מתן אשראי ללקוח כגון: מידע על הכנסתו של הלקוח, מקום עבודתו, הנכסים שבבעלותו ועוד. יתר על כן ,לקוח שאין לגביו נתונים במערכת נתוני האשראי או שאין לגביו מידע מספק לצורך מתן דירוג אשראי על פי מודל לשכת האשראי יכול לקבל אשראי מנותן האשראי בהתאם למידע שיספק לנותן האשראי ואסמכתאות שיגיש לו.

כן, דירוג האשראי בהחלט יכול להשתנות, שכן הוא משקף את התנהגות האשראי שלך על פני זמן. על פי החוק, נותן אשראי רשאי לעשות שימוש בדירוג אשראי בתוך 60 ימים ממועד קבלתו. לאחר תקופה זו דירוג האשראי נחשב כדירוג אשראי שאיננו עדכני ואין לעשות בו שימוש.
העובדה שלדירוג אשראי יש "תאריך תפוגה" נובעת מההכרה בכך שמצבו של לקוח יכול להשתנות לטובה או לרעה והדירוג צריך לשקף, ככל שניתן, את מצבו העדכני של הלקוח.

התשובה המדויקת לכך תלויה במודל הדירוג הספציפי לכל לשכה. עם זאת, ניתן לומר, כי הקפדה על תשלום התחייבויות במועד, כמו גם הפחתת היקף ההתחייבויות שנועדו לכיסוי הוצאות שוטפות שלך יסייעו מאוד בכך. הבסיס לכך הינה התנהלות כלכלית אחראית של משק הבית באופן שמבטיח שסך ההוצאות יהיה הולם לסך ההכנסות.

לא, חוק נתוני אשראי תשע"ו-2016 קובע במפורש בסעיף 110, שאין לבקש במישרין או בעקיפין או לקבל או לעשות שימוש בנתוני האשראי או בדירוג האשראי של אדם לצורך העסקתו.

תוכל לבקש דירוג אשראי מאחת מלשכות האשראי והן רשאיות לחייב אותך בתשלום בגין שירות זה.

דוח אשראי לא בהכרח כולל דירוג אשראי, במידה שאין בו דירוג אשראי, יהיה עליך לפנות ללשכת האשראי ולבקש כי תפיק לך דירוג אשראי.
אולם אם דוח האשראי כולל גם דירוג אשראי, תוכל לפנות אל נותן האשראי כדי לקבל את הדוח ולראות את דירוג האשראי שניתן לך על ידי לשכת האשראי. נותן האשראי חייב למסור לך את דוח האשראי שקיבל לגביך במקרים הבאים:
- הדוח התבקש לצורך בחינת בקשתך לקבל אשראי (בין אם העסקה בוצעה לבין אם לא);
- הדוח התבקש לצורך בחינת יכולתך להמשיך ולשלם אשראי שניתן לך ולא הורעו תנאי העסקה עבורך.
התקופה במהלכה תוכל לבקש את הדוח מוגבלת לחצי שנה. אולם במקרה שמדובר בדוח שהתקבל לצורך עסקה שבפועל לא בוצעה, תוכל לבקש את הדוח בתוך 60 יום מקבלתו. אם מתקיימים התנאים הללו, דוח האשראי יועבר אליך בתוך 7 ימים.

באתר הלשכה תוכל למצוא הסבר על מודל הדירוג, טווח הדירוג, משמעות כל קבוצות דירוג וכן נתונים על התפלגות סך המדורגים באוכלוסייה. הלשכה עשויה גם לתת מידע על התנהלות פיננסית נכונה שיכולה לשפר את ציון הדירוג של הלקוחות.

הלקוח רשאי לפנות ללשכה שאחראית על הדירוג שלו בכדי להבין את גורמים וסיבות לדירוג זה. במידה ומצא שנתוני האשראי לגביו שגויים או חסרים, הוא רשאי לפנות ישירות אל מקור המידע שדיווח את המידע השגוי על מנת שיתקן או ליחידת פניות הציבור של מערכת נתוני אשראי בבנק ישראל בנושא זה. במידה ומידע זה אכן יתברר כשגוי או חסר ויתוקן במערכת נתוני אשראי, יתעדכן דירוג האשראי בהתאם. בהקשר זה , מומלץ לכל לקוח לבדוק את נכונות הנתונים הקיימים לגביו במערכת נתוני אשראי בין היתר באמצעות הזמנת דוח ריכוז הנתונים (הדוח הראשון ניתן חינם בכל שנה).