חיפוש תוכן בכל אתר המערכת

ניתן לפנות אלינו בנושאים הקשורים למערכת נתוני אשראי בדרכים הבאות:

טלפון 6194* / 077-6093720
פקס 077-6093730

שעות פעילות המוקד: ראשון עד חמישי 17:00-8:00 שישי וערבי חג 13:00-8:00

15/4/2019

מיופה כוח בתמורה

 

כללי

ייפויי כוח בתמורה הוא ייפוי כוח לקבלת דוח ריכוז נתונים רגיל (ל-3 שנים) לשם מתן ייעוץ פיננסי בתחום האשראי כמפורט להלן:

• ייעוץ בדבר סבירות תנאי אשראי שקיבל מנותני אשראי שונים.

• הצגת תנאי אשראי רצויים או עדיפים ללקוח לעומת תנאי האשראי שהלקוח קיבל או עשוי לקבל.

• ייעוץ בדבר דירוג האשראי של הלקוח וכיצד ניתן לשפרו.

• הצגת הצעות אשראי של מלווים שונים בכפוף להסכמה מפורשת של הלקוח לקבלתם ובתנאי שהן נוגעות לאשראי קיים או לאשראי שהלקוח ביקש לקבל לצרכיו.

 

ייפוי כוח בתמורה ייעשה בכתב לפי הנוסח שהוגדר בתקנות ויכול להינתן על ידי לקוח באופן חד פעמי או לתקופה בתנאי שהתקופה לא תעלה על 3 שנים, בהתאם להחלטת הלקוח.

טופסי הסכמה בשפות שונות ניתן להוריד מעמוד הטפסים שבקטגוריית "חקיקה ואסדרה". 

מיופה כוח בתמורה רשאי להחזיק בדוח ריכוז נתונים שקיבל לתקופה של עד 60 ימים ממועד הפקת הדוח או עד למועד שבו הסתיימה תקופת ההסכם למתן השירות ללקוח, לפי

המוקדם מבניהם.

 

תנאי רישום

מיופה כוח בתמורה יכול להיות יחיד או תאגיד. כדי להירשם כמיופה כוח בתמורה הוגדרו בחוק התנאים הבאים:

עבור יחיד:

• בגיר.

• אזרח או תושב ישראל.

• לא הורשע בישראל בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה

אינו ראוי לדעת הממונה לפעול כמיופה כוח בתמורה.

עבור תאגיד:

• נרשם בישראל.

• התאגיד / בעלי השליטה / נושאי משרה בתאגיד לא הורשעו בישראל בעבירה שמפאת

מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינו ראוי, לדעת הממונה, לפעול כמיופה כוח בתמורה.


יובהר כי לממונה על שיתוף בנתוני אשראי יש שיקול דעת לסרב לבקשת רישום של מיופה כוח בתמורה אם סבר שאינו ראוי לשמש ככזה.

 


תהליך הרישום

הגשת בקשה לרישום תעשה על ידי מילוי טופס רישום וצירוף מסמכים נדרשים באמצעות האזור העסקי.

הנחיות מפורטות לגבי אופן הגשת בקשה לרישום כמיופה כוח בתמורה מופיעות מטה בקובץ המצורף - נא לקרוא את ההנחיות לפני הגשת הבקשה. 

 

המסמכים הדרושים לצורך הגשת בקשת רישום עבור יחיד:

• צילום תעודת זהות - תעודת זהות ביומטרית יש לסרוק משני הצדדים.

• תצהיר המבקש עבור יחיד -מצורף להלן קישור לנוסח התצהיר (נדרש לשלוח בדואר את מסמכי המקור).

 

המסמכים הדרושים לצורך הגשת בקשת רישום עבור תאגיד:

• תעודת התאגדות.

• מסמכי התאגדות - למשל: תקנון התאגדות, תזכיר התאגדות לפי העניין. 

• אישור על מינוי מורשה חתימה לעניין מערכת נתוני אשראי, שכולל אישור של היועץ המשפטי לכך שהמינוי נעשה בהתאם להוראות הדין ולמסמכי ההתאגדות (נדרש לשלוח בדואר את מסמכי המקור).

• צילום תעודת זהות / דרכון של כל בעל שליטה בתאגיד - תעודת זהות ביומטרית יש לסרוק משני הצדדים.

• צילום תעודת זהות / דרכון של כל נושא משרה בתאגיד - תעודת זהות ביומטרית יש לסרוק משני הצדדים.

• תצהיר המבקש עבור תאגיד - מצורף להלן קישור לנוסח התצהיר (נדרש לשלוח בדואר את מסמכי המקור).

• תצהיר בעל שליטה בתאגיד, עבור כל בעל שליטה בתאגיד נדרש טופס נפרד - מצורף להלן קישור לנוסח התצהיר (נדרש לשלוח בדואר את מסמכי המקור).

• תצהיר נושא משרה בתאגיד, עבור כל נושא משרה בתאגיד נדרש טופס נפרד - מצורף להלן קישור לנוסח התצהיר (נדרש לשלוח בדואר את מסמכי המקור).

 

למעבר לאזור העסקי לצורך הגשת בקשה לרישום מיופה כוח בתמורה

 

בכל שאלה או תקלה בנושא תהליך הרישום ניתן לפנות בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת: 

registration@creditdata.org.il

 

הנחיות מפורטות לרישום מיופה כוח בתמורה (יחיד או תאגיד) תצהיר מבקש - עבור יחיד תצהיר מבקש - עבור תאגיד תצהיר בעל שליטה בתאגיד תצהיר נושא משרה בתאגיד