חיפוש תוכן בכל אתר המערכת

עד שהמערכת תחל לפעול ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות המוקד הטלפוני בלבד:

טלפון 6194* / 077-6093720

שעות פעילות המוקד: ראשון עד חמישי 17:00-8:00 שישי וערבי חג 13:00-8:00

18/3/2019

מיופה כוח בתמורה

 

כללי

ייפויי כוח בתמורה הוא ייפוי כוח לקבלת דוח ריכוז נתונים רגיל (ל-3 שנים) לשם מתן ייעוץ פיננסי בתחום האשראי כמפורט להלן:

• ייעוץ בדבר סבירות תנאי אשראי שקיבל מנותני אשראי שונים.

• הצגת תנאי אשראי רצויים או עדיפים ללקוח לעומת תנאי האשראי שהלקוח קיבל או עשוי לקבל.

• ייעוץ בדבר דירוג האשראי של הלקוח וכיצד ניתן לשפרו.

• הצגת הצעות אשראי של מלווים שונים בכפוף להסכמה מפורשת של הלקוח לקבלתם ובתנאי שהן נוגעות לאשראי קיים או לאשראי שהלקוח ביקש לקבל לצרכיו.

 

ייפוי כוח בתמורה ייעשה בכתב לפי הנוסח שמצורף מטה ויכול להינתן על ידי לקוח באופן חד פעמי או לתקופה בתנאי שהתקופה לא תעלה על 3 שנים, בהתאם להחלטת הלקוח.

מיופה כוח בתמורה רשאי להחזיק בדוח ריכוז נתונים שקיבל לתקופה של עד 60 ימים ממועד הפקת הדוח או עד למועד שבו הסתיימה תקופת ההסכם למתן השירות ללקוח, לפי

המוקדם מבניהם.

 

תנאי רישום

מיופה כוח יכול להיות יחיד או תאגיד.

כדי להירשם כמיופה כוח בתמורה הוגדרו בחוק התנאים הבאים:

 

עבור יחיד:

• בגיר.

• אזרח או תושב ישראל.

• לא הורשע בישראל בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה

אינו ראוי לדעת הממונה לפעול כמיופה כוח בתמורה.

עבור תאגיד:

• נרשם בישראל.

• התאגיד / בעלי השליטה / נושאי משרה בתאגיד לא הורשעו בישראל בעבירה שמפאת

מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינו ראוי, לדעת הממונה, לפעול כמיופה כוח בתמורה.

 


יובהר כי לממונה על שיתוף בנתוני אשראי יש שיקול דעת לסרב לבקשת רישום של מיופה כוח בתמורה אם סבר שאינו ראוי לשמש ככזה.


תהליך הרישום

הגשת בקשה לרישום תעשה על ידי מילוי טופס רישום וצירוף מסמכים נדרשים באמצעות האזור העסקי החל ממועד העלייה לאוויר של מערכת נתוני אשראי

הנחיות מפורטות לגבי אופן הגשת בקשה לרישום כמיופה כוח בתמורה יפורסמו בהמשך. 

 

המסמכים הדרושים לצורך הגשת בקשת רישום עבור יחיד:

• צילום תעודת זהות (במקרה שבו לפונה תעודת זהות ביומטרית יש לסרוק את שני הצדדים).

• תצהיר המבקש עבור יחיד (נדרש מסמכי מקור).

 

המסמכים הדרושים לצורך הגשת בקשת רישום עבור תאגיד:

• מסמכי התאגדות - תעודת התאגדות, תקנון התאגדות ותזכיר התאגדות אם יש. 

• אישור מינוי מורשה חתימה לעניין מערכת נתוני אשראי, שכולל אישור של היועץ המשפטי שהמינוי נעשה בהתאם להוראות הדין ולמסמכי ההתאגדות (נדרש מסמכי מקור). 

• צילום תעודת זהות / דרכון של כל בעל שליטה בתאגיד (במקרה שבו לפונה תעודת זהות ביומטרית יש לסרוק את שני הצדדים).

• צילום תעודת זהות / דרכון של כל נושא משרה בתאגיד (במקרה שבו לפונה תעודת זהות ביומטרית יש לסרוק את שני הצדדים).

• תצהיר המבקש עבור תאגיד (נדרש מסמכי מקור).

• שאלון ותצהיר בעל שליטה / נושא משרה בתאגיד המבקש – עבור כל בעל שליטה או נושא משרה בתאגיד נדרש טופס נפרד (נדרש מסמכי מקור).

 

טופס ייפוי כוח למיופה כוח בתמורה