באפשרותך לחפש לפי מילות מפתח בתוכן האתר

ניתן לפנות אלינו בנושאים הקשורים למערכת נתוני אשראי בדרכים הבאות:

טלפון 6194* / 077-6093720
פקס 077-6093730

שעות פעילות המוקד: ראשון עד חמישי 17:00-8:00 שישי וערבי חג 13:00-8:00

מילון מונחים

דוח שנשלח ללקוח בעבר והוא מבקש לקבלו שוב (למשל: דוח ריכוז נתונים, דוח תמצית נתוני לקוח וכדומה). אחזור של דוח מחייב קבלת מידע שאפשר לאתר את הדוח בארכיב המסמכים של המערכת.
לתשומת לב: מונח זה אינו כולל מכתבים והודעות שנשלחו ללקוח.

ראו: הפסקת איסוף נתוני אשראי

קליטת נתוני אשראי של לקוח ממקורות המידע ושמירתם במערכת נתוני אשראי.

בקשה של לקוח לתקן נתון מידע לגביו שמופיע במערכת, אם הוא סבור שהמידע אינו נכון, אינו שלם או אינו מדויק.

גורמים שהם חייבים בעסקה יחד עם הלקוח – כלומר, הם לווים יחד איתו, או שהם ערבים לעסקת אשראי של הלקוח.

דוח שמפיקה לשכת אשראי עבור נותן אשראי על בסיס נתונים שמועברים ללשכה ממערכת נתוני אשראי.
הדוח מסייע לנותן האשראי להחליט אם לתת ללקוח אשראי ובאילו תנאים.
כדי להפיק דוח אשראי, נותן אשראי חייב לקבל את הסכמת הלקוח למסירת המידע עליו ממערכת נתוני אשראי.

דוח שמציג מידע על התנאים והיתרות של עסקאות האשראי שביצע הלקוח בכל הגופים הפיננסיים שמדווחים למערכת.

דוח המציג מידע על תיקים והליכים משפטיים שנפתחו כנגד הלקוח על ידי ההוצאה לפועל וכונס הנכסים הרשמי, ואת הצווים וההגבלות על חשבונותיו לפי חוק שיקים ללא כיסוי.

דוח שמציג פניות של צדדים שלישיים לקבלת נתוני אשראי של הלקוח.
הדוח מפרט בין היתר את שם הגורם הפונה, הלשכה שדרכה נעשתה הפנייה וכן המטרה שלשמה התבקש המידע.

דוח שמרכז את בקשות הלקוח לביצוע פעולה או להזמנת דוחות ממערכת נתוני אשראי, וגם את רשימת ההודעות שנשלחו אליו באופן אוטומטי מהמערכת. הזמנת דוח מנהלי אינה כרוכה בתשלום.

דוח שמפיקה מערכת נתוני אשראי עבור לקוח שבו מרוכזים נתוני האשראי שנאספו עליו.
לכל לקוח יש זכות לקבל בכל שנה (בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר) דוח ריכוז נתונים אחד בחינם.

דוח תמציתי שמציג את עסקאות האשראי הפעילות של הלקוח, הליכים פתוחים לגביו בהוצאה לפועל ואצל הכונס הרשמי וכן הגבלות קיימות על חשבונותיו לפי חוק שיקים ללא כיסוי.

ציון שמשקף הערכה לגבי היכולת של לקוח לעמוד בפירעון התחייבויות האשראי שלו במועדן הצפוי. ציון זה מבוסס על מודלים סטטיסטיים וכן על הנתונים הספציפיים של הלקוח, למשל נתונים על האופן שבו הוא פרע את התחייבויותיו בעבר.

האזור באתר האינטרנט של מערכת נתוני אשראי שמאפשר ללקוחות לקבל מידע אישי, לבצע פעולות במערכת או להגיש פניות שונות בקשר למערכת.
השימוש באזור האישי מחייב זיהוי באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית.

לקוח זכאי לבקש שנתוני האשראי שלו לא יועברו לנותני אשראי לצורך עריכת דוח אשראי. במקרה כזה תבוצע חסימה במערכת שלא תאפשר העברה של הנתונים השמורים בה למי שניתנה לגביו הוראת אי מסירה. לקוח שביצע הגבלה על מסירת נתוני אשראי יכול לבטל אותה בכל עת או לשנות את הגופים שנכללים בהגבלה.

מכתב הנשלח ללקוח עד 45 ימים לפני תום תקופת ההגבלה, המודיע לו על המועד שבו תקופה זו אמורה להסתיים.

מערכת נתוני אשראי בבנק ישראל.

לכל לקוח יש זכות להפסיק את איסוף נתוני האשראי שלו במערכת נתוני אשראי, למעט בתקופת הגבלה.
כאשר מתקבלת בקשה להפסקת איסוף נתוני אשראי, נמחקים בנוסף כל נתוני האשראי שנאספו עד למועד הבקשה של הלקוח ולא יישמרו הנתונים שידווחו למערכת לאחר מועד הבקשה. בנוסף נמחקים גם הדוחות שכבר הוזמנו מהמערכת ולא ניתן לאחזרם.

לתשומת ליבך:
נתוני האשראי שנאספים במערכת כוללים גם נתונים חיוביים ולכן הפסקת איסוף נתוני אשראי עשויה לפגוע ביכולתך לקבל אשראי בתנאים מיטביים.

בקשה של לקוח שנמצא בתקופת הגבלה, להפסיק את איסוף נתוני האשראי שלו במערכת מיד עם תום תקופת ההגבלה. הבקשה תבוצע באופן אוטומטי בסיומה של תקופת ההגבלה שחלה על הלקוח.

חיווי אשראי זו הבעת דעה על ידי לשכת אשראי האם יש לתת ללקוח אשראי (כן/לא) לאור הנתונים לגביו במערכת נתוני אשראי. בכל מקרה, ההחלטה האם לתת אשראי ללקוח היא של נותן האשראי בלבד ועל אחריותו.

כל אזרח או תושב בגיר (שמלאו לו 18 שנים) שמקור מידע דיווח לגביו נתוני אשראי, לרבות בפעילותו כעוסק.

נתון שמצביע באופן ברור על כך שלקוח אינו פורע או שלא פרע בעבר התחייבות כספית כלשהי, ובעקבותיו מתחילה ללקוח תקופת הגבלה.
רשימת הנתונים שנכללים בהגדרה זו נקבעו בתקנות והם כוללים:
1. מתן צו כינוס.
2. פתיחת הליך פשרה או הסדר עם נושים.
3. הכרזה על פשיטת רגל.
4. פתיחת תיק על ידי ההוצאה לפועל בסכום התחלתי של יותר מ-5000 ש"ח או פתיחה של מספר תיקים שסכומם המצטבר הוא יותר מ-4000 ש"ח.
5. הכרזה כלקוח מוגבל או כלקוח מוגבל חמור.
6. פתיחת הליכים בבית משפט בעקבות חוב לבנק, חוב לחברת כרטיסי אשראי או חוב למקור מידע אחר בסכום של יותר מ-10000 ש"ח.
* כל הסכומים לעיל מתעדכנים אחת לשנה בהתאם למנגנון הצמדה למדד שנקבע בתקנות נתוני אשראי, התשע"ח-2017

נתון שמצביע באופן ברור על כך שלקוח אינו פורע או שלא פרע בעבר התחייבות כספית כלשהי, שבעקבותיו יימסרו נתוני האשראי של הלקוח בכל בקשה לחיווי אשראי.
רשימת הנתונים שנכללים בהגדרה זו נקבעו בתקנות ואלו אותם נתונים שמפורטים בהגדרת מובהקות לאי פירעון לעניין הפסקת איסוף נתונים ובנוסף:
שליחת התראה מהבנק בעקבות סירוב לכבד 5 צ'קים.

מספר לפיו מזוהה עסקת אשראי במערכת נתוני אשראי.
מזהה עסקה עשוי להיות שונה ממספר העסקה או מספר החשבון של הלקוח אצל מקור המידע.

כל גוף שמעביר נתוני אשראי למערכת נתוני אשראי, בין אם הוא חייב או רשאי לדווח.
מקורות מידע כוללים בין השאר: בנקים, חברות כרטיסי אשראי, נותני אשראי חוץ בנקאי, לשכות ההוצאה לפועל, הכונס הרשמי.

מעקב תקופתי או שוטף של נותן אשראי על שינוי בנתוני האשראי של לקוח.
כדי להפעיל מנגנון ניטור הלקוח חייב לתת את הסכמתו לנותן אשראי.

עסקאות של לקוח שנפרעו במלואן, שהסתיימו מסיבה אחרת או שהלקוח כבר אינו קשור אליהן.

עסקאות אשראי מכל סוג שבהן הלקוח חייב או ערב ושהלקוח עדיין קשור אליהן.

פורמט של הצגת נתונים לצורך קריאה על ידי מכונה. פורמט זה אינו מיועד לקריאה על ידי הלקוח. הנגשת מידע בפורמט XML נועדה להקל על עיבוד נתוני אשראי על ידי תוכנות יעודיות הקוראות שפת XML.

שווי הבטוחה לפי העדכון האחרון שהתקבל ממקור המידע המדווח.
שווי הבטוחה נקבע על ידי מקור המידע והוא מתעדכן בהתאם למדיניות ניהול הבטוחות שנקבעה על ידי מקור המידע.

המועד האחרון שבו אישר הלקוח לנותן אשראי לקבל מידע אודותיו במסגרת ניטור.
אם הלקוח הסכים לניטור עד לסיום העסקה, ייתכן שמועד זה ישתנה אם העסקה תתארך או תיפרע מוקדם יותר.

תהליך של אימות זהות לקוח בטרם מסופק לו שירות ממערכת נתוני אשראי.
האימות מבוצע על בסיס אימות תשובות הלקוח מול מאגרי המידע הבאים:
מרשם האוכלוסין, מערכת סליקת כרטיסי אשראי, מערכת נתוני אשראי.
במרבית השירותים יידרש אימות מול שני מאגרי מידע מתוך המאגרים לעיל ("אימות חזק"), אולם ייתכנו שירותים בהם נסתפק באימות המידע מול מאגר אחד בלבד.

תקופה שבה לקוח אינו יכול לממש את זכותו להפסיק את איסוף נתוני האשראי שלו במערכת נתוני אשראי.
ואם כבר מומשה זכות זו - היא מתבטלת באופן מיידי.
תקופת הגבלה מתחילה כאשר מתקבל במערכת נתון שמעיד על מובהקות לאי פירעון ומסתיימת לאחר שעברו 3 שנים שבהם לא התקבל נתון כלשהו שמעיד על מובהקות לאי פירעון.
לקוח שנמצא בתקופת הגבלה יכול לבקש הפסקה עתידית של איסוף נתוני אשראי שתבוצע רק בתום תקופת ההגבלה.