באפשרותך לחפש לפי מילות מפתח בתוכן האתר

ניתן לפנות אלינו בנושאים הקשורים למערכת נתוני אשראי בדרכים הבאות:

טלפון 6194* / 077-6093720
פקס 077-6093730

שעות פעילות המוקד: ראשון עד חמישי 17:00-8:00 שישי וערבי חג 13:00-8:00

רישום מיופה כוח בתמורה

24/2/2021

כללי

ייפוי כוח בתמורה הוא ייפוי כוח שניתן על ידי לקוח ומאפשר למיופה כוח בתמורה לקבל דוח ריכוז נתונים רגיל (ל-3 שנים) לשם מתן ייעוץ פיננסי ללקוח בתחום האשראי כמפורט להלן:

• ייעוץ בדבר סבירות תנאי אשראי שקיבל מנותני אשראי שונים.

• הצגת תנאי אשראי רצויים או עדיפים ללקוח לעומת תנאי האשראי שהלקוח קיבל או עשוי לקבל.

• ייעוץ בדבר דירוג האשראי של הלקוח וכיצד ניתן לשפרו.

• הצגת הצעות אשראי של מלווים שונים בכפוף להסכמה מפורשת של הלקוח לקבלתם ובתנאי שהן נוגעות לאשראי קיים או לאשראי שהלקוח ביקש לקבל לצרכיו.

 

ייפוי כוח בתמורה ייעשה בכתב לפי הנוסח שהוגדר בתקנות ויכול להינתן על ידי לקוח באופן חד פעמי או לתקופה בתנאי שהתקופה לא תעלה על 3 שנים, בהתאם להחלטת הלקוח.

טופסי ייפוי כוח בשפות שונות ניתן להוריד מעמוד הטפסים שבקטגוריית "חקיקה ואסדרה". 

מיופה כוח בתמורה רשאי להחזיק בדוח ריכוז נתונים שקיבל לתקופה של עד 60 ימים ממועד הפקת הדוח או עד למועד שבו הסתיימה תקופת ההסכם למתן השירות ללקוח, לפי המוקדם מבניהם.

מיופה כוח בתמורה רשאי לקבל דוח ריכוז נתונים רגיל לגבי הלקוח שייפה את כוחו, באמצעות לשכת אשראי ובהתאם להוראות הדין