באפשרותך לחפש לפי מילות מפתח בתוכן האתר

ניתן לפנות אלינו בנושאים הקשורים למערכת נתוני אשראי בדרכים הבאות:

טלפון 6194* / 077-6093720
פקס 077-6093730

שעות פעילות המוקד: ראשון עד חמישי 17:00-8:00 שישי וערבי חג 13:00-8:00

מיופה כוח בתמורה

24/2/2021

תנאי רישום

מיופה כוח בתמורה יכול להיות יחיד או תאגיד. כדי להירשם כמיופה כוח בתמורה הוגדרו בחוק התנאים הבאים:

עבור יחיד:

• בגיר.

• אזרח או תושב ישראל.

• לא הורשע בישראל בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה

אינו ראוי לדעת הממונה לפעול כמיופה כוח בתמורה.

עבור תאגיד:

• נרשם בישראל.

• התאגיד / בעלי השליטה / נושאי משרה* בתאגיד לא הורשעו בישראל בעבירה שמפאת

מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינו ראוי, לדעת הממונה, לפעול כמיופה כוח בתמורה.

 

הממונה רשאי לסרב לבקשת מיופה כוח בתמורה לקבל דוח ריכוז נתונים רגיל לגבי הלקוח, אם מתקיים אחד מאלה:

1. המבקש הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד - החליט על פירוק מרצון או שבית המשפט ציווה על הקפאת הליכים, מינה לו כונס נכסים או ציווה על פירוקו.

2. הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כמפורט בתנאים לרישום וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו או מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה כאמור.

3. קיימות נסיבות, שבשלהן סבר הממונה שאין הוא ראוי לשמש מיופה כוח בתמורה, ואם הוא תאגיד - קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא המשרה* בו או למי ששולט בו.

 

*נושא משרה - למעט דירקטור.