רישוי לשכות


כדי לפעול כלשכת אשראי או כלשכת מידע על עוסקים, יש לעמוד בכל התנאים שמפורטים בהוראות הדין ולהגיש בקשה לקבלת רישיון מהממונה על שיתוף בנתוני אשראי.

אפשר לעיין במסמך הקריטריונים והעקרונות למתן רישיון לשכה שפורסם על ידי הממונה.

מידע נוסף אפשר למצוא במסמך מסגרת תהליך רישוי לשכות ושלביו.

 

מסמכים נוספים:

1. טופס הגשת בקשה לרישיון לשכה.

2. הצהרת נושא משרה