דוח ריכוז נתונים בחינם

01.01.2024

בנק ישראל מזכיר לציבור כי כל אדם שנאספים לגביו נתונים במערכת נתוני אשראי זכאי להזמין דוח ריכוז נתונים ללא תשלום אחת לשנה קלנדרית (שנה המתחילה ביום 1 בינואר ומסתיימת ביום 31 בדצמבר).

דוחות נוספים שיוזמנו במהלך השנה יופקו תמורת תשלום. הזכות לקבל את הדוח האמור הינה בהתאם לסעיף 38 (ד) לחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016 (להלן – החוק).

דוח ריכוז נתונים מציג את המידע הקיים על היחיד במערכת נתוני אשראי שבבנק ישראל לפי החוק. הדוח מפרט, בין היתר, את התחייבויותיו של היחיד, תנאי התשלום שלהן, ומידע בדבר פירעונן.

בנוסף הוא כולל פירוט על הליכים שננקטו כנגד היחיד לצורך גביית חובות שלא שולמו על ידו במועד ועל השפעתם. הדוח גם מפרט לאלו גופים הועבר מידע ממערכת נתוני אשראי, וכן מידע אחר.

לצורך הזמנת דוח ריכוז נתונים ניתן לפנות למוקד הטלפוני של מערכת נתוני אשראי בטלפון 6194* או להזמינו באמצעות האזור האישי.