פרסומים והודעות

דוח ריכוז נתונים בחינם

01.01.2023

דוח ריכוז נתונים בחינם

דיווח של בתי המשפט

04.06.2023

הודעה על דיווח נתונים של בתי המשפט

חובת דיווח של מיופה כוח בתמורה

03.09.2023

חובת דיווח של מיופה כוח בתמורה -
אישור מבקר על עמידה בדרישות תקנות הגנת הפרטיות